National Parks and Sanctuaries in India

S.No. National Parks and Sanctuaries  Place
1.          Anna Zoological Sanctuary Vandalur (T.N.)
2.          Anamalai Sanctuary Coimbatore, (T.N.)
3.         Bandipur National Park Mysore (Karnataka)
4.         Corbett National Park Nainital (Uttaranchal)
5.         Crocodile Farm Kovalam (Chennai)
6.         Dachigam Santuary Srinagar (J & K)
7.         Ghana Bird Sanctuary Bharatpur (Rajasthan)
8.         Ghatprabha Bird Sanctuary Belgaum (Karnataka)
9.         Gir National Park Junagarh (Gujarat)
10.      Guindy Deer Sanctuary Guindy (Chennai)
11.     Guindy Snake Park Guindy (Chennai)
12.     Hazaribagh National Park Hazaribagh (Jharkhand)
13.     Kanha National Park Mandla (M.P.)
14.     Kaziranga Natinoal Park Jorhat (Assam)
15.     Manas Tiger Sanctuary Barbeta (Assam)
16.     Mudumalai Sanctuary Nilgris
17.     Periyar Sanctuary Idukki (Kerala)
18.     Pichavaram Bird Sanctuary Chidambaram (T.N.)
19.     Rangathitto Bird Sanctuary Mysore (Karnataka)
20.     Ranthanbor Tiger Sanctuary Sawai (Rajasthan)
21.     Sivpuri National Park Sivpurai (M.P.)
22.     Vedanthangal Bird Sanctuary Kancheepuram

 

Leave a Reply